ทรัพยากรสามารสนเทศ

ทรัพยากรสามารสนเทศ หมายถึง วัสดุหรือสื่อที่บันทึกข้อมูล เพื่อให้มีความพร้อมในการถ่านทอดหรือเรียบเรียงโดยใช้ ภาษา เสียง สัญลักษณ์ ภาพ หรือสื่ออื่นๆ

ทรัพยากรสารสนเทศมีหลายรูปแบบ เพื่อให้สะดวกในการจัดเก็บและเผยแพร่ไว้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าต่อไป ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบที่เป็น วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์ หรือสื่อในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Advertisements

สารสนเทศกับการเรียนรู้

สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ เรื่องราวทั่วไป ความรู้ทางวิชาการ ข่าวสาร ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิด และประสบการณ์ที่ผ่านการกลั่นกรองว่ามีคุณค่า และมีการประมวลผลเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถสื่อสาร หรือถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

ความสำคัญของสารสนเทศ