เอกสารประกอบ วิชาโครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เอกสารประกอบ วิชาโครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

เรื่อง รูปแบบการเขียนรายงานวิชาโครงการพิเศษด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

  1. ส่วนประกอบของรายงานและการเรียงลำดับ

– ปกนอก

– กระดาษรองปก

– ปกใน

– ในรับรอง

– บทคัดย่อภาษาไทย

– กิตติกรรมประกาศ *

– สารบัญ

– สารบัญตาราง *

– สารบัญภาพ *

– คำนิยามศัพท์ *

– ส่วนเนื้อหา

– บรรณานุกรม

– ภาคผนวก *

– ประวัติผู้เขียน

  • หมายเหตุ: ส่วนประกอบที่มีเครื่องดอกจันอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสม

1.1 ปกนอก (Cover) (เฉพาะรายงานต้นฉบับ) ให้ใช้กระดาษขาวลักษณะเดียวกันกับที่ใช้พิมพ์ตัวรายงานเป็นปกนอกพร้อมกับพิมพ์ชื่อเรื่อง ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา รหัสประจำตัว และขื่อวิชา ดังตัวอย่างในภาคผนวก

1.2 กระดาษรองปก ใช้กระดาษขาวลักษณะเดียวกันที่ใช้พิมพ์ตัวรายงาน

1.3 ปกใน มีรูปแบบเช่นเดียวกับปกนอกทุกประการ

1.4 ในรับรอง (เฉพาะรายงานฉบับสมบูรณ์) คือใบรับรองการตรวจสอบและอนุมัติรายงาน (ดูตัวอย่างในภาคผนวก)

1.5 บทคัดย่อ ประกอบด้วยขื่อหัวข้อพิเศษฯ ชื่อนักศึกษา ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ระดับการศึกษาไทย พ.ศ. ดังตัวอย่างในภาคผนวก

1.6 กิตติกรรมประกาศ ใช้เมื่อต้องการกล่าวขอบคุณบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือในการศึกษา

1.7 สารบัญ รายการแสดงเลขที่หน้าของ บทคัดย่อ สารบัญ กิตติกรรมประกาศ บทต่างๆ ในส่วนเนื้อหา บรรณนุกรม ฯลฯ โดยใช้ตัวอักษร พยัญชนะไทย นับจากหน้าบทคัดย่อภาษาไทย เป็นต้นไป

1.8 ส่วนเนื้อหา ควรประกอบไปด้วย บทนำ บทที่เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก (อาจจะมีมากกว่า 1 บท) และบทสรุปในส่วนของเนื้อหาหลักควรประกอบไปด้วยส่วนที่สรุปแนวคิด ทฤษฎี แผนการดำเนินการศึกษา ส่วนที่เป็นผลการศึกษา และส่วนวิเคราะห์ผลที่ได้จาการศึกษา โดยทั้งหมดควรมีความยาวไม่ต่ำกว่า 20 หน้า

1.9 บรรณานุกรม รายชื่อหนังสือหรือเอกสารอ้างอิงที่นำมาใช้ในการเขียนรายงาน

1.10 ภาคผนวก เป็นส่วนที่อาจใช้ในการให้ข้อมูลเสริมเพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจเนื้อหาหลักจองรายงานได้ดีขึ้น หรืออาจะเป็นส่วนที่รวบรวมข้อมูลที่ถูกอ้างอิงในส่วนของเนื้อหาหลักก็ได้

1.11 ประวัติผู้เขียน ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน โดยอาจประกอบด้วย คำนำหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว ยศฐานันดรศักดิ์ ราชทินนาม ตามด้วยชื่อ วัน เดือน ปี และสถานที่เกิด ประวัติการศึกษา และการทำงาน

  1. รูปแบบการพิมพ์รายงาน

2.1 ใช้กระดาษสีขาวไม่มีเส้น ขนาด A4 และใช้เพียงหน้าเดียว

2.2 ตัวพิมพ์ ให้ใช้หมึกสีดำ โดยการพิมพ์บทที่ ให้ใช้ตัวอักษรสีดำขนาด 22 พอยท์ โดยไม่ต้องใส่เลขหน้า และการพิมพ์หัวข้อเรื่องที่อยู่รองจากบทที่ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 20 พอยท์ ส่วนการพิมพ์เนื้อเรื่องให้ใช้ตัวอักษรขนาด16 พอยท์ ยกเว้นหัวข้อหลักขนาด 18 พอยท์ เป็นแบบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม

2.3 การเว้นระยะห่างจากริมกระดาษ

– ด้านบนห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว

– ด้านล่างห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว

– ด้านซ้ายมือห่างจากขอบกระดาษ 1.5 นิ้ว

– ด้านขวามือห่างจากขอบกระดาษ 1 นิ้ว

2.4 การลำดับหน้า ให้ใช้ตัวเลขอารบิคเรียงตามลำดับโดยเริ่มนับจากหน้าบทนำ ภาษาไทย พิมพ์ไว้ด้านขวา ส่วนบนของแต่ละหน้า

  1. การอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม

ให้ยึดตามเกณฑ์ที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นหลัก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: